Avtalevilkår for bruk av Dive In Carwash

Innledning

Dive In Carwash tilbyr bilvask, selvvask og bilpleie gjennom stiftelse av abonnement, kjøp av enkeltprogram for vask eller individuelle kjøp («Tjenestene»).
Informasjon om selgers produkter finnes på www.divein.no.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller i all hovedsak partenes rettigheter og plikter for handelen.

1.   Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Ved å bruke tjenestene godtar du disse avtalevilkårene og samtidig akseptere å overholde dem. Avtalevilkårene gjelder så lenge du har et kundeforhold til oss. Dersom du på noen tidspunkt ikke er enig i eller i stand til å overholde avtalevilkårene, har du ingen rett til å bruke tjenestene fra oss.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2.   Partene

Tjenestene er levert av Dive In AS, Ivar Lykkes vei 7, 7075 Tiller, kundeservice@divein.no, tlf. 92303030, org.nr. 920 512 852, og betegnes i det følgende som selger/selgeren eller vi/oss.

3.   Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4.   Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5.   Tilgang til og bruk av tjenestene

For å bruke tjenesten månedsabonnement må du bli kunde ved å opprette en kundeprofil, samt godta disse avtalevilkår. Kundeprofilen opprettes ved bestilling av tjenesten på selgers hjemmesider. Du kan avslutte medlemskapet ditt gjennom nevnte hjemmeside.

Når du har opprettet en kundeprofil kan du få tilgang til tjenestene ved å tegne et løpende abonnement og betale månedlig på forhånd til du sier opp abonnementet.

Ved bestilling av abonnementstjenesten aksepterer du følgende betingelser:

 1. Opplysninger du har oppgitt i registreringsprosessen er korrekt, og du må varsle om opplysningene endres på noen tidspunkt.
 2. Tjenesten er kun gyldig i Norge og for registrerte biler. Abonnementet gjelder kun for den registrerte bilen. Abonnement for ubegrenset vask kan ikke benyttes av taxier eller andre kommersielle kjøretøy. Egne avtaler tilbys firmakunder. Les mer om firmaavtaler her.
 3. Du kan fritt endre registreringsnummer som ligger inne på abonnementet uten ekstra kostnad. Dette gjelder imidlertid en gang hver 30. dag. Dersom du har endret registreringsnummer en gang, så må du vente til en ny 30. dagers periode har gått, for å gjøre en ny endring. Endring gjøres i din profil på www.divein.no.
 4. Du må ha et gyldig betalingskort i Vipps app. Vipps brukervilkår gjelder
 5. Vi registrerer bilens skiltnummer gjennom gjenkjenningssystem av bilskilt.
  Du godtar herved at bilens sjåfør kan opptre på vegne av eier av abonnementet, også med hensyn til oppgradering av vask og tilhørende tjenester.
 6. Ved bruk av tjenestene må du være oppmerksom på riktig bruk av vaskeanlegget. Les mer om hvordan selgers tjenester anvendes i § 7 og § 8.
 7. Driftsstopp og service gjøres i all hovedsak i perioder på dagen hvor vaskefrekvensen er lavest. En kan likevel forvente at slike stopp vil kunne inntreffe. Kjøper har ikke krav på refusjon ved korte driftsstans eller mangler med tjenesten.
 8. Vaskeanlegget og området er videoovervåket.
 9. Du kan ikke bruke eller la andre bruke tjenestene til selger for ulovlige aktivitet eller upassende formål.
 10. All bilvask avgir fotavtrykk på miljø gjennom bruk av kjemikalier, vann og strøm. Vasker man mer enn 6 ganger i løpet av en 30. dagers periode vil vasken kun inneholde forvask, høytrykksspyling, børstevask (ikke børster ved børsteløst abonnement) og enkel tørk.
 11. Oppsigelse av abonnement må gjøres senest 5. kalenderdager før ny avtaleperiode. Oppsigelse gjøres via www.divein.no.

Øvrige tjenester krever ikke at du oppretter en kundeprofil, og kan betales i kortterminal ved selgers lokaler, eller ved bestilling gjennom selgers nettsider eller på mobil. Ovennevnte betingelser gjelder så langt de passer for øvrige tjenester.

6.   Korrekt bruk av selgers tjenester

Korrekt bruk av automatisk vaskehall:

  1. Kontroller at bilen er i overensstemmelse med maksimal høyde og bredde. De konkrete målene for bruk av vaskegate finner du på selgers hjemmeside under «Vaskegate».
  2. Dersom du er i tvil om bilen kan vaskes med ekstrautstyr, ta kontakt med betjeningen når du ankommer for veiledning.
  3. Ved bruk av anlegget er det viktig at du følger anvisninger fra Dive In Carwash, fra vår hjemmeside www.divein.no, eller andre kommunikasjonsmidler i forbindelse med anlegget.

Korrekt bruk av øvrige tjenester: 

 1. Det er kun tillatt å bruke egen felgrens og flyverustfjerner i selvvasken. Andre kjemikalier er ikke tillatt da det forstyrrer vannrensesystemet.
 2. Følg vaskeinstrukser nøye.
 3. Bruk høytrykkslange med stor forsiktighet, ettersom vannstrålene kan forårsake skade hvis de brukes for nært. Vi anbefaler avstand på minst 15 cm. Ikke rett stråle mot andre mennesker eller dyr.
 4. Det er ikke tillatt å bruke Dive In Carwash sine lokaler/uteområder til andre formål, f.eks. verkstedarbeid og polering/detailing.
 5. Mislighold kan føre til avkortning av tjeneste eller utestengelse.

7.   Kjøpers forpliktersel

Kjøper forplikter seg til å følge anvisninger på selgers hjemmeside; www.divein.no, samt informasjon og brukerveiledninger ved selgers lokaler.

8.   Betaling

For enkelte av selgers tjenester kan kunden velge mellom forhåndsbetaling via Vipps, kort i betalingsterminal, eller bestilling gjennom selgers nettsider.

Ved valg av Vipps som betalingsmetode vil kunden bli belastet umiddelbart.

For abonnement på ubegrenset vask, er det kun mulig å betale med Vipps.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten bestilles.

Dersom du ønsker å oppgradere abonnementet, kan dette gjøres gjennom din profil på www.divein.no. Du betaler bare for differansen for gjenværende dager i det eksisterende abonnementet frem til ny periode starter.

9.   Levering

Levering av tjenesten regnes som påbegynt den dagen tjenesten blir levert til kunde.

Ved kjøp av abonnement begynner abonnementet å løpe fra og med første vask, og alltid senest 14 dager etter avtaleinngåelsen dersom du ikke har utført vask før dette tidspunkt.

10.   Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen tjenesten er bestilt.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Hvis abonnementet er delvis utnyttet, reduseres refusjonen tilsvarende pris for hver enkelt vask som er gjennomført oppad begrenset til abonnementets beløp.

Angreretten kan benyttes ved å avslutte abonnementet innen 14 dager etter avtaleinngåelsen via www.divein.no. Underrett oss skriftlig via epost til kundeservice@divein.no. Utøves denne retten vil selger snarlig etter å ha mottatt og akseptert din henvendelse, kansellere reservasjonen på betalingsmidlet eller refundere beløpet.

11.   Forsinkelse og manglende levering – Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

12.   Mangel ved tjenesten – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan senest skje to år etter utført tjeneste.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 6, etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

13.   Selger sine rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og evt. inkassogebyr.

Misbruk av tjenesten vil kunne medføre at medlemskapet blir sagt opp uten forvarsel. Med misbruk siktes det til manipulering av bilskilt eller andre metoder som omgår prinsippet om et abonnement pr. bil.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

14.   Endringer av vilkår, priser, avtalevilkår m.m.

Alle priser for selgers produkter er tilgjengelig på vår hjemmeside. Det tas forbehold om at prisene kan endre seg over tid, noe du som kunde vil bli informert om i overensstemmelse med disse vilkårene.

Vi gir deg 30 dagers varsel via e-post/sms hvis det skjer endringer i prisene. Vesentlig endringer vedrørende abonnement på ubegrenset bilvask varsles individuelt via e-post. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på kortere varsel dersom selgers kostnader forbundet med abonnementet øker på grunn av endringer i skatter, avgifter, valutakurssvingninger, endringer i priser til tredjepart, beslutninger fra myndighetene eller lovendringer eller andre lovreguleringer, og prisøkningen til abonnementet tilsvarer denne økningen. Dersom du ikke godtar prisøkningen, har du rett til å si opp abonnementet med virkning fra den dagen når endringen trer i kraft.

Vi forbeholder oss også retten til å endre innholdet i pakkene du abonnerer på. Dersom endringen medfører vesentlig ulempe for deg som kunde, vil vi varsle deg pr. e-post. Endringen vil tre i kraft på den datoen som angitt i varslet, men ikke tidligere enn 30 kalenderdager etter varslet er sendt eller gjort kjent.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i og eller tillegge avtalevilkår til denne avtalen. Endringer eller tillegg vil annonseres på vår hjemmeside. Du oppfordres til å besøke vår hjemmeside regelmessig. Du vil bli særskilt varslet om vesentlige endringer eller tillegg via e-post minst 30 dager før endringen eller tillegget trer i kraft. Du kan ved vesentlig endring si opp avtalen med virkning fra den dag endringen trer i kraft. Dette forutsetter at endringer ikke åpenbart er til din fordel, og forutsetter at vi får forhåndsvarsel om oppsigelsen. Hvis du ikke sier opp avtalen i henhold til ovennevnte, betyr det at du godtar endringen.

Vi forbeholder oss retten til å stanse salg av tjenester og abonnementsløsning. Kunder som benytter slike tjenester vil bli særskilt varslet via epost minst 30 dager før stansing av tjenesten.

15.   Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

16.   Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. §§ 11 og 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.