Personvernerklæring

Avtalevilkår for bruk av Dive In Carwash

Avtalevilkår for bruk av Dive In Carwash 

Innledning

Dive In Carwash tilbyr bilvask, selvvask og bilpleie gjennom stiftelse av abonnement, kjøp av enkeltprogram for vask eller individuelle kjøp («Tjenestene»). Informasjon om våre produkter finnes på www.divein.no.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller i all hovedsak partenes rettigheter og plikter for handelen.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Ved å bruke tjenestene godtar du disse avtalevilkårene og samtidig akseptere å overholde dem. Avtalevilkårene gjelder så lenge du har et kundeforhold til oss. Dersom du på noen tidspunkt ikke er enig i eller i stand til å overholde avtalevilkårene, har du ingen rett til å bruke tjenestene fra oss.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Tjenestene er levert av Dive In AS, Ivar Lykkes vei 7, 7075 Tiller, kundeservice@divein.no, tlf. 92303030, org.nr. 920 512 852, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Tilgang til og bruk av tjenestene

For å bruke tjenesten månedsabonnement må du bli vår kunde ved å opprette en kundeprofil, samt godta disse avtalevilkår. Kundeprofilen opprettes ved bestilling av tjenesten på våre hjemmesider. Du kan avslutte medlemskapet ditt gjennom nevnte hjemmeside.

For bruk av vaskegaten, uansett betalingsmetode, vil du motta en QR-kode på kvittering eller mobil. Denne koden skanner du i det du kommer frem til innkjøringsporten til vaskegaten.

Når du har opprettet en kundeprofil kan du få tilgang til tjenestene ved å tegne et løpende abonnement og betale månedlig på forhånd til du sier opp abonnementet.

Ved bestilling av abonnementstjenesten aksepterer du følgende betingelser:

 1. Opplysninger du har oppgitt i registreringsprosessen er korrekt, og du må varsle om opplysningene endres på noen tidspunkt.
 2. Tjenesten er kun gyldig i Norge og for registrerte biler. Abonnementet gjelder kun for den registrerte bilen. Abonnement for ubegrenset vask kan ikke benyttes av taxier eller andre kommersielle kjøretøy. Egne avtaler tilbys firmakunder. Les mer om firmaavtaler her.
 3. Du kan fritt endre registreringsnummer som ligger inne på abonnementet uten ekstra kostnad. Dette gjelder imidlertid en gang hver måned. Dersom du har endret registreringsnummer en gang, så må du vente til en ny månedsperiode har gått, for å gjøre en ny endring. Endring gjøres i din profil på divein.no.
 4. Du må registrere betalingsopplysningene dine for abonnementet på ubegrenset bilvask.
 5. Vi registrerer bilens skiltnummer gjennom gjenkjenningssystem av bilskilt. Du godtar herved at bilens sjåfør kan opptre på vegne av medlemmet, også med hensyn til oppgradering av vask og tilhørende tjenester.
 6. Ved bruk av tjenestene må du være oppmerksom på riktig bruk av vaskeanlegget. Les mer om hvordan våre tjenester anvendes i § 7 og § 8.
 7. Driftsstopp og service gjøres i all hovedsak i perioder på dagen hvor vaskefrekvensen er lavest. En kan likevel forvente at slike stopp vil kunne inntreffe.
 8. Vaskeanlegget og området er videoovervåket.
 9. Du kan ikke bruke eller la andre bruke tjenestene vår til ulovlige eller upassende formål.

Øvrige tjenester krever ikke at du oppretter en kundeprofil, og kan betales i kortterminal ved våre lokaler, eller ved bestilling gjennom våre nettsider eller på mobil. Ovennevnte betingelser gjelder så langt de passer for øvrige tjenester.

 

 1. Korrekt bruk av våre tjenester

Korrekt bruk av automatisk vaskehall:

 1. Kontroller at bilen er i overensstemmelse med maksimal høyde og bredde. De konkrete målene for vaskegaten finner du på vår hjemmeside under «Vaskegate».
 2. Dersom du er i tvil om bilen kan vaskes med ekstrautstyr, ta kontakt med betjeningen når du ankommer for nærmere
 3. Ved bruk av anlegget er det viktig at du følger anvisninger fra Dive In Carwash, fra vår hjemmeside divein.no, eller andre kommunikasjonsmidler i forbindelse med anlegget.

Korrekt bruk av øvrige tjenester:

 1. Det er kun tillatt å bruke egen felgrens og flyverustfjerner i selvvasken. Andre kjemikalier er ikke tillatt da det forstyrrer vannrensesystemet.
 2. Følg instruksjonene for produkter nøye.
 3. Bruk høytrykkslange med stor forsiktighet, ettersom vannstrålene kan forårsake skade hvis de brukes for nært. Vi anbefaler avstand på minst 15 cm.
 1. Kjøpers forpliktelser

Kjøper forplikter seg til å følge anvisninger fra divein.no, samt informasjon og brukerveiledninger ved våre lokaler.

 1. Betaling

For enkelte av våre tjenester kan kunden velge mellom forhåndsbetaling via Vipps, kort i betalingsterminal, eller bestilling gjennom våre nettsider.

Ved valg av Vipps som betalingsmetode vil kunden bli belastet umiddelbart.

For abonnement på ubegrenset vask, er det kun mulig å betale med Vipps.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten bestilles.

Dersom du ønsker å oppgradere abonnementet, kan dette gjøres gjennom din profil på divein.no. Du betaler bare for differansen for gjenværende dager i det eksisterende abonnementet frem til ny periode starter og endringen trer i kraft.

 1. Levering

Levering av tjenesten regnes som påbegynt den dagen tjenesten blir levert til kunde.

Ved kjøp av abonnement begynner abonnementet å løpe fra og med første vask, og alltid senest 14 dager etter avtaleinngåelsen dersom du ikke har utført vask før dette tidspunkt.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen tjenesten er bestilt.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Dersom abonnementet er delvis utnyttet, avkortes refusjonen tilsvarende pris for hver enkelt vask som er gjennomført oppad begrenset til abonnementets beløp.

Angreretten kan benyttes ved å avslutte abonnementet innen 14 dager etter avtaleinngåelsen via divein.no. Fyll ut og send inn angrerettsskjema, eller underrett oss skriftlig på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Utøves denne retten vil selger snarlig etter å ha mottatt og akseptert din henvendelse, kansellere reservasjonen på betalingsmidlet eller refundere beløpet.

 1. Forsinkelse og manglende levering – Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved tjenesten – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan senest skje to år etter utført tjeneste.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 6, etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selger sine rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og evt. inkassogebyr.

Misbruk av tjenesten vil kunne medføre at medlemskapet blir sagt opp uten forvarsel. Med misbruk siktes det til manipulering av bilskilt eller andre metoder som omgår prinsippet om et abonnement pr. bil.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 1.  Endringer av vilkår, priser, avtalevilkår m.m.

Alle priser for våre produkter er tilgjengelig på vår hjemmeside. Det tas forbehold om at prisene kan endre seg over tid, noe du som kunde vil bli informert om i overensstemmelse med disse vilkårene.

Vi gir deg 30 dagers varsel via e-post/sms hvis det skjer endringer i prisene. Vesentlig endringer vedrørende abonnement på ubegrenset bilvask varsles individuelt via e-post. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på kortere varsel dersom våre kostnader forbundet med abonnementet øker på grunn av endringer i skatter, avgifter, valutakurssvingninger, endringer i priser til tredjepart, beslutninger fra myndighetene eller lovendringer eller andre lovreguleringer, og prisøkningen til abonnementet tilsvarer denne økningen. Dersom du ikke godtar prisøkningen, har du rett til å si opp abonnementet med virkning fra den dagen når endringen trer i kraft.

Vi forbeholder oss også retten til å endre innholdet i pakkene du abonnerer på. Dersom endringen medfører vesentlig ulempe for deg som kunde, vil vi varsle deg pr. e-post. Endringen vil tre i kraft på den datoen som angitt i varslet, men ikke tidligere enn 30 kalenderdager etter varslet er sendt eller gjort kjent.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i og eller tillegge avtalevilkår til denne avtalen. Endringer eller tillegg vil annonseres på vår hjemmeside. Du oppfordres til å besøke vår hjemmeside regelmessig. Du vil bli særskilt varslet om vesentlige endringer eller tillegg via e-post minst 30 dager før endringen eller tillegget trer i kraft. Du kan ved vesentlig endring si opp avtalen med virkning fra den dag endringen trer i kraft. Dette forutsetter at endringer ikke åpenbart er til din fordel, og forutsetter at vi får forhåndsvarsel om oppsigelsen. Hvis du ikke sier opp avtalen i henhold til ovennevnte, betyr det at du godtar endringen.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. §§ 11 og 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Personvernerklæring

Dive In med org. nr. 920 512 852 er behandlingansvarlig for dine persondata. Vi arbeider for å ivareta ditt personvern og har derfor utarbeidet en erklæring som beskriver hvordan personopplysningene dine blir hehandlet. Innholdet i denne erklæringen kan bli endret fortløpende, og endringer vil bli publisert på vår nettside. Vårt nettsted gir deg mulighet til å se og lese informasjon om vårt vaskeanlegg/konsept.. Når du besøker og tar i bruk nettstedet vårt, eller går videre og benytter vår web-løsning for kjøp av bilvask på nett, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å sikre at vi greier å levere den tjenesten og de varene du som kunde er ute etter. Kundeservice, behandling av ordrer/betalinger og levering av varer er eksempler på konkrete oppgaver som krever dine personopplysninger.
Vi utarbeider også statistikk og analyserer data for å forstå markedstrender og bygge en stadig bedre løsning for deg som kunde.

Personopplysninger behandles også for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Eksempler på misbruk kan være forsøk på å logge seg på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Hvilke opplysninger henter vi?

Èn personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger. Vi henter inn følgende personopplysninger når du benytter divein.no sin nettside: 
 • Poststed
 • Telefontype
 • Kjønn
Når du benytter våre digitale løsninger, som nettstedet vårt, registreres informasjon om din nettleser, operativsystem, omtrentlig lokasjon, samt hvilken nettside du kom fra. Din IP-adresse blir anonymisert og lagres ikke så den er tilgjengelig for oss direkte.
 
Om du benytter våre betalingsløsninger for kjøp av bilvask henter vi flere personopplysninger i forbindelse med brukerprofil o.l.
(les mer om dette i avsnitt under: Hvilke opplysninger henter vi, når du registerer deg i Vipps? 

Hvilke opplysninger henter vi når du registerer deg i Vipps?

Ved registrering av bruker på app.divein.no. Gjøres et samtykke om å dele data fra Vipps til dive in as.
Èn personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger. Vi henter inn følgende personopplysninger i forbindelse med opprettelse av profil, og gjennomføring av kjøp på våre nettsider:
 • Navn
 • E-post
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefon
 • Kjøpshistorikk
Når du benytter våre digitale løsninger, som nettstedet vårt, registreres informasjon om din nettleser, operativsystem, omtrentlig lokasjon, samt hvilken nettside du kom fra. Din IP-adresse blir anonymisert og lagres ikke så den er tilgjengelig for oss direkte.
 
Vi deler ikke din personopplysning videre til andre selskap eller aktører.

Vi benytter oss av databehandlere

I utgangspunktet deler vi ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder for tekniske samarbeidspartnere som for eksempel betalingsløsninger for gjennomføring av transaksjoner.
 
Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi benytter følgende databehandlere:
 • Google
 • Vipps
 • YouTube

Vi henter persondata fra Vipps, når samtykke er registrert/signert hos Vipps ved registrering av bruker for kjøp av bilvask.

Ved utlevering av persondata til tredjeparter (databehandlere), vil disse etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre med mindre dette er ønskelig fra kunden sin side.

Hvor kan man henvende seg for innsyn og sletting?

Du kan be om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg, samt be om sletting fra våre registre ved å kontakte oss via e-post til: kundeservice@divein.no

Cookies og sporing

Hva er informasjonskapsler?
 
På vårt nettsted, divein.no og app.divein.no benyttes informasjonskapsler (cookies). Dette er svært vanlig på de fleste nettsteder. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse fungerer som ditt “ID-kort” og kan ikke utføre programkort, overføre virus eller på andre måter skade eller påvirke din sikkerhet. Informasjonskapslene er bare dine, og kan bare leses av datatjeneren som ga dem til deg. Du som bruker har selv muligheten til å deaktivere informasjonskapsler i din nettleser ved å endre nettleserens innstillinger. 
 
De fleste nyere nettlesere, som Opera, Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer etc., er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selve velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. 
Cookies brukes i hovedsak til følgende formål:
 
 • Nødvendighet; brukes for nettsidefunksjonalitet
 • Funksjonalitet; for å huske valg som er gjort på nettsiden
 • Analyseformål; data om bruk og atferd av nettstedet
 • Annonseformål; for å kunne vise relevante annonser til nettstedsbesøkende
 

På våre nettsider benytter vi følgende informasjonskapsler:

GOOGLE ANALYTICS

Hva lagres: Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på denne siden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk og sammenstille rapporter som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi har skrudd på funksjonen «anonymizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google. Informasjonen benyttes også til digital markedsføring. Informasjon lagres i opptil 2 år.
Hvem behandler informasjonen: Google og Dive In
Cookie: _ga, _gid, _gat, _gac_, __utma. __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv


GOOGLE TAG MANAGER

Hva lagres: Benyttes for å sette opp ulike former for sporing knyttet til Google Analytics og håndtere script på nettstedet. Det lagres ingen persondata i systemet.
Hvem behandler informasjonen: Google og Dive in
Cookie: _gtm
 

GOOGLE AdWords

Formål: Med denne sporings-pikselen på vårt nettsted kan vi annonsere mot brukere som besøker vårt nettsted. Det samles ikke inn personlig data.
Cookie:_ga, _gid, _gid

FACEBOOK

Formål: ved å ha en Facebook sporings-piksel på vårt nettsted kan vi spore når en ønsket handling (konvertering) fra en Facebook-annonse inntreffer på 
vårt nettsted. I tillegg kan vi annonsere mot de som besøker vårt nettsted (retargeting). Vi forholder oss til enhver tid til Facebooks gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR.
Cookie: datr, fr

 

Tredjeparter

Vi vil kunne benytte tredjeparter til å bistå oss med håndtering av informasjon generert fra bruk av cookies, herunder til markedsføring. Våre digitale løsninger kan inneholde reklame fra, innhold fra, eller linker til tredjepart

Lenker

divein.no kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr linkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder.

Kontaktinfo

Du finner vår kontaktinformasjon her
Close Menu